Выполните умножение (4u/v + v/u - 4) * uv/v-2u

0 голосов
83 просмотров

Выполните умножение
(4u/v + v/u - 4) * uv/v-2u


Алгебра (26 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
БОГ (750k баллов)
 
Правильный ответ

1
4u/v+v/u-4=(4u²+v²-4uv)/uv=(v-2u)²/uv
2
(v-2u)²/uv*uv/(v-2u)=v-2u

...